a

 

Copyright 2017 Risto Rukovski
All Rights Reserved.

00 - 24

Radno vreme

+381 (0)63 228 227

Više informacija

Search
Menu
 

Author: Risto Rukovski

Risto Rukovski > Articles posted by Risto Rukovski

OVERA / POTVRDA  PEČATOM APOSTIL  (HAŠKI PEČAT)

[vc_row triangle_shape="no"][vc_column width="2/3"][vc_column_text] Na samom početku je važno napomenuti da kada se traži potvrda Apostil pečatom, potrebno je prethodno originalni dokumenat overiti pečatom Apostille u nadležnom sudu a zatim dostaviti sudskom prevodiocu koji osim sadržaja dokumenta prevodi i tekst pečata Apostil. Radi se o pečatu kojim se overava originalni dokument ili overena fotokopija dokumenta (dakle ne prevod dokumenta) kako bi bio medjunarodno priznat u zemlji koja je zajedno sa Srbijom potpisnik Haške konvencije (odatle i naziv Haški pečat). Obzirom da su Srbija i Grčka potpisnice Haške konvencije o medjunarodnom priznavanju dokumenata, postoji obostrana obaveza takvog overavanja dokumenata koji će biti podneti nekom...

Continue reading

OVERA POTPISA SUDSKOG PREVODIOCA U AMBASADI GRČKE

a

[vc_row triangle_shape="no"][vc_column width="2/3"][vc_column_text] Ukoliko se na dokumentima izdatim u Republici Srbiji, pored Apostill-a zahteva i tzv. nadovera u grčkoj ambasadi, to se može učiniti u konzularnom odeljenju grčke ambasade u Beogradu u ulici Strahinjića Bana 78 u vremenu 09:30 do 12:30. [mkd_separator class_name="" type="normal" position="center" color="blue" border_style="" width="" thickness="4" top_margin="20" bottom_margin=""] Posebno zakazivanje nije neophodno Da bi se takva nadovera izvršila, prethodno je neophodno staviti Apostille na originalni dokument (sledeći proceduru koja je prethodno opisana), a zatim dokument prevesti kod sudskog prevodioca za grčki jezik koji je na listi sudskih prevodilaca ambasade Grčke u Beogradu. Nadoverom se potvrdjuje istinitost potpisa sudskog prevodioca. Usluga takve nadovere...

Continue reading

OVERA POTPISA NA OVLAŠĆENJU  U GRČKOJ  AMBASADI

a

[vc_row triangle_shape="no"][vc_column width="2/3"][vc_column_text]Ukoliko postoji potreba da nekoj osobi u Grčkoj u vaše ime I za vaš račun poverite da obavi odredjenu radnju u Grčkoj (transakcija u banci, podnošenje zahteva nekoj ustanovi, preuzimanje dokumenata itd.) potrebno je sačiniti ovlašćenje u kome se navode podatci lica koje daje ovlašćenje i lica koje se ovlašćuje i konkretna radnja za koje se lice ovlašćuje. Takav dokumenat ovlašćenja može imati slobodnu formu ili se može napisati na grčkom formularu overene izjave (ipeftini dilosi) koja se zatim u prisustvu sudskog tumača odnosno sudskog prevodioca za grčki jezik koji će vam tačno prevesti tekst koji potpisujete na...

Continue reading

OVERA POTPISA NA PUNOMOĆJU  U GRČKOJ  AMBASADI

a

[vc_row triangle_shape="no"][vc_column width="2/3"][vc_column_text]Ukoliko je npr. potrebno da u Grčkoj ovlastite grčkog advokata za odredjene pravne radnje, u zavisnosti od obima ovlašćenja kojem mu dajete, potrebno je sastaviti ovlašćenje ili punomoćje. Ovlašćenje je dovoljno ukoliko se radi o manjem obimu ovlašćenje (uvid u krivični / prekršajni registar lica, otvaranje PIB (AFM) i sl.) ali ukoliko se radi o kupoprodajnim ugovorima ili sudskim postupcima, tada je potrebno sačiniti punomoćje čiji se tekst prethodno u elektronskoj formi dostavlja  grčkom konzulatu a zatim ga po prethodnom zakazivanju potpisujete u grčkoj ambasadi u prisustvu sudskog tumača odnosno sudskog prevodioca za grčki jezik  koji vam je...

Continue reading

STICANJE GRČKOG DRŽAVLJANSTVA

[vc_row triangle_shape="no"][vc_column width="2/3"][vc_column_text]Pažnja: Vezano za dokumentaciju koja se podnosi za sticanje grčkog državljanstva, Grčki Konzulat prihvata samo zvanične prevode Službe za prevođenje Ministarstva spoljnih poslova Grčke, ili od ovlašćenog stalnog državnog službenika konzularnog predstavništva države u pitanju, ili od grčkog advokata, koji mora biti član bilo koje advokatske komore u Grčkoj i koji potpisuje kao “advokat - prevodilac”, ili od diplomiranog prevodioca Katedre stranih jezika, prevođenja i tumačenja Jonskog univerziteta. Dakle, prevodi sudskih prevodilaca iz Srbije u ovoj situaciji neće biti prihvatani.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width="1/3"][/vc_column][/vc_row]...

Continue reading

KUPOVINA NEPOKRETNOSTI U GRČKOJ

a

[vc_row triangle_shape="no"][vc_column width="2/3"][vc_column_text] PORESKI IDENTIFIKACIONI BROJ (AFM) OTVARANJE RAČUNA U GRČKOJ BANCI   Državljani Republike Srbije mogu slobodno kupovati nepokretnosti u Grčkoj i uknjižiti vlasništvo na svoje ime. Prethodno je potrebno pribaviti odredjenu dokumentaciju koja je potrebna a razlikuje se u zavisnoti od slučaja, ali i advokata/notara koga angažujete, odnosno propisa koji se u toj oblasti u poslednje vreme često ažuriraju.   Za kupovinu nepokretnosti u Grčkoj biće pre svega neophodno da dobijete grčki poreski broj (AFM) a zatim eventualno i da otvorite račun u grčkoj banci. Otvaranje računa u grčkoj banci je u poslednje vreme otežano zbog novih propisa u vezi sa sprečavanjem pranja novca...

Continue reading

VENČANJE SA GRČKIM DRŽAVLJANINOM

[vc_row triangle_shape="no"][vc_column width="2/3"][vc_column_text css_animation="appear"] U slučaju kada lice koje je državljanin Republike Srbije želi da sklopi brak sa licem koje ima grčko državljanstvo, potrebno je slediti sledeću proceduru:   A/  UKOLIKO SE BRAK SKLAPA U SRBIJI lice koje je državljanin Republike Grčke je potrebno da pored važećeg pasoša (nije dovoljna lična karta) obezbedi u Grčkoj i sledeća dva dokumenta :   Izvod iz matične knjige rodjenih („liksiarhiki praksi genisis“) Dozvolu za sklapanje braka („adia gamu“) u kojoj se pored toga da je lice slobodnog bračnog stanja navode i podaci osobe sa kojom namerava da sklopi brak, kao i mesto sklapanja braka. Oba dokumenta je potrebno da...

Continue reading

Cena prevoda

a

[vc_row triangle_shape="no"][vc_column width="2/3"][vc_column_text] Cena prevoda sa overom sudskog prevodioca za grčki jezik za jednu prevodilačku stranicu iznosi uglavnom 1.200 din. – 1.500 din. Medjutim, u zavisnosti od pojedinih faktora koji utiču na cenu (vrsta teksta koji se prevodi, urgentnost, obim posla i sl.), cena će se formirati i izvan tog raspona, u skladu sa okolnostima.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width="1/3"][/vc_column][/vc_row]...

Continue reading

OVERENI PREVOD SUDSKOG PREVODIOCA ZA GRČKI JEZIK

a

[vc_row triangle_shape="no"][vc_column width="2/3"][vc_column_text] SUDSKI TUMAČ, odnosno SUDSKI PREVODILAC je lice koje je postavilo Ministarstvo Pravosudja Republike Srbije, a koji je ovlašćen od strane nadležnog suda da izdaje overeni prevod dokumenata i svojim potpisom i pečatom garantuje da je prevod veran originalu.   Sudski tumač, odnosno sudski prevodilac je jezički profesionalac čije usluge koristi sud za svoje potrebe, a mogu ih koristiti i pravna i fizička lica. Prethodni naziv za sudskog prevodioca je bio SUDSKI TUMAČ, a sada je to izraz koji se stručno koristi samo za tumače znakovnog jezika (za lica oštećenog sluha). Ipak sudski tumač je i dalje opšte prihvaćen izraz za...

Continue reading