a

 

Copyright 2017 Risto Rukovski
All Rights Reserved.

00 - 24

Radno vreme

+381 (0)63 228 227

Više informacija

Search
Menu
 

OVERENI PREVOD SUDSKOG PREVODIOCA ZA GRČKI JEZIK

Risto Rukovski > Usluge sudskog prevodioca  > OVERENI PREVOD SUDSKOG PREVODIOCA ZA GRČKI JEZIK

OVERENI PREVOD SUDSKOG PREVODIOCA ZA GRČKI JEZIK

a

SUDSKI TUMAČ, odnosno SUDSKI PREVODILAC je lice koje je postavilo Ministarstvo Pravosudja Republike Srbije, a koji je ovlašćen od strane nadležnog suda da izdaje overeni prevod dokumenata i svojim potpisom i pečatom garantuje da je prevod veran originalu.

 

Sudski tumač, odnosno sudski prevodilac je jezički profesionalac čije usluge koristi sud za svoje potrebe, a mogu ih koristiti i pravna i fizička lica. Prethodni naziv za sudskog prevodioca je bio SUDSKI TUMAČ, a sada je to izraz koji se stručno koristi samo za tumače znakovnog jezika (za lica oštećenog sluha). Ipak sudski tumač je i dalje opšte prihvaćen izraz za suskog prevodioca.

Prevod sa overom sudskog tumača odnosno sudskog prevodioca za grčki jezik potreban je prilikom podnošenja dokumenata nekom zvaničnom organu u Srbiji ili Grčkoj i Kipru, ali I institucijama, organizacijama i dr. odnosno u svakom slučaju kada je potrebno prezentovati prevod koji je uradjen od strane stručnog ali i pred zakonom odgovornog lica kome se pristupa sa poverenjem.

 Vrste dokumenata koje prevodi sudski tumač / sudski prevodilac

Dokumenta za koje Vam može biti potreban pravno validan prevod sa overom sudskog prevodioca  za grčki jezik obuhvataju:

  • lična dokumenta građana – izvod iz matične knjige rodjenih, uverenje o državljanstvu, uverenje o nekažnjavanju, svedočanstvo o redovnom školovanju, svedočanstvo srednje škole, diploma fakulteta i dodaci diploma, uverenje o položenim ispitima, nastavni planovi i programi…
  • poslovna dokumenta kompanija – u šta spadaju ugovori, registracije privrednih društava i druge potvrde iz APR-a, bilansi stanja, bilansi uspeha, finansijski i revizorski izveštaji, statuti, pravilnici, tenderska ili tehnička dokumentacija, carinske deklaracije…
  • ostala dokumenta – tu spadaju izjave, punomoćja, ovlašćenja i saglasnosti, tužbe, žalbe, sudska rešenja i presude…